Show more

Նոր նկատեցի, որ Firefox Send-ը հենց ֆակուսը կորցնում ա թաբի վերնագրի տեղը պրոգրեսն ա ցույց տալիս։

ՖՖ-ում էս ադոնը կարաք ավելացնեք, որ յութուբ կետ քոմի սաղ լինկերը փոխի ինվիդիօ կետ յու էս։ Ոնց անդրոյիդի untrack me-ն

Just use Firefox with some strict set of user defined rules

Show thread

So the browser without any notice to the community used to add an ref link when you navigated to binance dot com. They reverted the code responsible for that after being called out on Twitter.
twitter.com/cryptonator1337/st

soy dev: *reinvents stuff created in the 80's but in $HYPED_NEW_TECH*
soy dev: hmm is this the next billion dollar idea?

Էսօր մի կես ժամ շուտ հելա :')

Show thread

Ուրիշ հանգույցների մարդկանցից ծանուցումներ չեմ ստանում։ Կարգավորումներիցս ա թե՞ բոլորիդ մոտ ա տենց։

VPN PPTP սերվերի կպցրեցի ռաուտերս, արդեն տանը բոլոր սարքերը վպն-ով կլինեն

Using software that’s *MOSTLY* free/open is like saying: “Here is my girl. She’s 95% aids free”
youtu.be/f5UEuWMlqRI

Friendship ended with performance. Now readability is my best friend.

Collection Pipeline Pattern.
martinfowler.com/articles/coll

Վափշե շատ լավն ա իրա բլոգը 10/10 խորհուրդ եմ տալիս 👌🏻👌🏻👌🏻

Gurgen boosted

Might've tried that in the future before so don't lie

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!