Show more

Մարտի 14-ին ISTC-ում խոսելու եմ բեք-էնդ սերվիզների արխիտեկտուրայից։ Մասնավորապես ինչպես օգտագործել ArangoDB-ին իր ողջ հնարավրություններով(Multi-Model data store, DAL with native in-memory data access)։
Տոմսեր կարող եք վերցնես ստեղից՝
eventbrite.com/e/javascript-ar

TypeScript is going to become the next Java

Gurgen boosted

@Drunkyndir ես ոչ մի սոցիալ մեդիայի նորմալ չեմ հարմարվում, մի քանի օր ա մտածում եմ լավ կլիներ որ ամեն մարդ ունենար մի քանի թայմլայների հնարավորություն, ասենք մեկը անձնական բաներ գրելու համար մեկը մասնագիտական և այլն։ Ու կարենայիր ընտրեիր որ մեկին ես հետևում։ Թվիթերում օրինակ չեմ ուզում անձնական գրեմ որովհետև ինչ-որ չափով մասնագիտական խմբերում եմ ինտեգրված կամ մարդիկ կան որ չեմ ուզում կարդան։ Միակ ձևը փակ պրոֆիլ սարքելն ա, բայց տենց էլ էն թվթիները որ ուզում ես տեսնեն չեն տեսնի :')

If you know any projects from an idea stage to already in production that need consulting regarding database architecture/management, back-end, and front-end(Web and Mobile), hit me up.

Did I waste enough of the summer
On tillage and hoarding?
Did I worry enough
To worry again

Show thread

Have I lost enough of the day
To survive the night?

Upgraded my website! Added post tags to the home page and `reading time` to blog posts!
rasjonell.tech/index.html

Gurgen boosted

> A little copying is better than a little dependency.

էս parks and recration-ը լրիվ նույն օֆիսն ա

The army told me "Be all you can be"
Put a gun to the mirror
I'll be anyone but me

The offer day, you're numbered
Try to flee, but you can't leave
You get paid to suffer

So:
(VOTER1)-[:FAVORS]->(FREE_HEALTHCARE)
(VOTER1)-[:FAVORS]->(WEALTH_TAX)
And also
(VOTER1)-[:FAVORS]->(BERNIE)

(VOTER2)-[:FAVORS]->(FREE_HEALTHCARE)
(VOTER2)-[:FAVORS]->(FREEDOM_DIVIDENT)
And also
(VOTER2)-[:FAVORS]->(YANG)

From a hypergraph in this form you may be able to not just boil down your predictions to a person, but be able to weigh different policies and understand if a certain stance on an issue might directly affect ones electability.

Show thread

A suitable example may be elections. There are many different candidates all of which have different opinions on different issues. On the bigger picture a person chooses a candidate over another, but if you can take into consideration the opinions the voter favors you may be able to localize your predictions to the actual issues.

Show thread

Hypergraphs are cool since you have the genericness to make inferences on the bigger picture of a platform, while still being able to take a subset of specific pairs of vertexes and edges to perform low-level predictions on a localized graph.

թվով սկսվող հեշթեք չի լինում :/

Show thread
Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!