Հետևել

Թայլինգ ՎՄ֊ների ամենասիրածս բանը ֆիբոնաչիի լեյաութն ա՝
(Օր․ i3-ում)
```
default_orientation vertical
for_window [class=".*"] split toggle
```

· · Web · 3 · 1 · 7

@gurgen ինձ մօտ իրական յունիքսներով 15ից աւել չի լինում։ էդ ինչ ես անում ։Ճ

@antranigv
Ֆայրֆոքս չես օգտագործում?

@gurgen օգտագործում եմ ինձ մօտ էսքան չէր ուտում։ չնայած ես լաւ քոնֆիգ էի արել։

@gurgen ինձ մոտ էլ ա սկզբնադիր շարվածքը ֆիբոնաչիի, բայց սպիրալի պես՝

@fperson @gurgen հա լաւ լուրջ էդ փոքր տերմինալներով ի՞նչ էք անում։

@antranigv
Դեմոնստրատիվ ա դե :Դ էդքան պատուհան չենք բացում մի վորքսփեյսում
@fperson

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!