Հետևել

գիտեի՞ք որ զաթուռայում կարաք կոնֆիգ ֆայլ ունենաք որտեղ իրա դիֆոլթ ռե֊քոլորինգի սեթինգները կարաք փոխեք ու սենց քինդլի պես սեպիա բեքգրաւոնդ ունենք

· · Web · 1 · 1 · 5
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!