Հետևել

Berkeley CS162 - OS & Systems Programming.
Lecture 1: 30,206 Views
Lecture 24: 506 Views

· · Web · 1 · 0 · 5

ի՞նչ գիրք/ռեսուրս խորհուրդ կտաք լեկցիայի հետ կարդալու @antranigv @norayr

Show thread

@gurgen @norayr ես ՕՀների համար միշտ ասում եմ սա
The Design and Implementation of the FreeBSD Operating System 2nd Edition

բայց շատ BSD սպեցիֆիկ ա։

հարցը նրանում ա, թէ ինչ ես ուզում սովորել ։)

@antranigv շատ ընդհանուր ինչ֊որ բան, ոնց են աշխատում, պրոցեսներ, մուլտի թրեդինգ, ոնց ա ամենինչ իրար հետ կապված տենց բաներ @norayr

@gurgen @norayr էս գիրքը էդ կողմից լաւ ա։ ուղղակի յունիքսական ա պատմում։ բայց քեզ երեւի ուրիշ բան ա պէտք, եթէ առաջին անգամ ես սովորում։ (մի րոպէ)

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!