Հետևել

@norayr քիբեյզ կարողա՞ ավելացնես թութը

· · Web · 1 · 0 · 3

@gurgen էդ ի՞նչ ա։

փորձել էի ֆուլլ տեքստ սըրչ աւելացնել, բայց ոնց որ չէր ստացւում, ինչ֊որ բան պիտի դաունգրէյդ անէի որ աշխատէր։

@norayr կարում ես քո այդենթիթին մենեջ անես, պլյուս դրա լիքը կայֆ բաներ կան, էնկրիպտ եղած չատ, ֆայլեր, գիտ ռեպոներ և այլն

@gurgen էդ մաստոդոնի մա՞ս ա։ լինկ կը տա՞ս, ոնց են տեղակայում։

@norayr չէ առանձին ա, բայց լիքը մաստոդոնի հանգույցներ կան որ արել են, մաստոդոն սոցիալն էլ․ book.keybase.io/guides/proof-i

@gurgen արդէն վաղը հա՞։ չնայած վաղն էլ եմ խառը, բայց էսօր երեւի էլ չանեմ։ (:

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!