Հետևել

Ֆոռումներից մեկում խոսում են թե խի ա լինուքս դեսկտոպի մարկետ շեյրը էդքան քիչ։ Մեկը ասում նախկին մայքրոսոֆթի աշխատող ա ու ասում ա խաբում ստատիստիկայով։ Ասում ա ամեն անգամ բինգ կետ քոմ ես մտնում հաշվվում ա որպես վինդոուզի օգտագործում, ամեն անգամ երբ վայն ես օգտագործում կամ սկայպ կամ հոթմեյլ։ Ու ասում ա որ հենց իրական ստատիստիկա անող ա հայտնվում անմիջապես առնում են իրանց։

Կարա խաբի իհարկե, բայց դժվար ինչ-որ մեկը զարմանա թե ճիշտ լինի

Show thread

Օժանդակ բայերի հետ սեր չունեմ։

Show thread

Ձեր օժանդակության կարիքը չունեմ

Show thread

@gurgen սկզբից չէի ջոկել, որ մի բան էն չի ։դ

@a522
Մեծ մարդիկ ենք դե պետք չի օժանդակել

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!