սոռտին/սըրչինգից ավելի զզվելի թեմա կա՞ համ․ գիտություններում։ Չգիտեմ իրոք տենց նեռվայնացնող ա թե համալսարանն ա հիշացնում տենց նեռվերս խախտվում ա․
Հետո ինչի ոչ մեկ նորմալ չի գրում դրանց իմպլեմենտացիաները․ ինչ ա նշանակում arr[i+j-1]=arr[arr[++j*2-1]]

ակադեմիկներին հակացուցված ա նորմալ փոփոխականի անուններ տալը

Show thread

ակադեմիկները վայթ սփեյս չեն սիրում

Show thread

ասում են մի անգամ մի ակադեմիկ հավասարի նշանի շուրջը վայթսփեյս ա դրել ու էդ օրվանից ամեն անգամ ստեղնաշարին դիպչելուց մատները վառվում են

Show thread
Հետևել

թող ներեն ոչ սի֊ական սինտաքսով լեզուների հետ աշխատող ակադեմիկները ընդհանրացմանս համար

· · Web · 1 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!