սոռտին/սըրչինգից ավելի զզվելի թեմա կա՞ համ․ գիտություններում։ Չգիտեմ իրոք տենց նեռվայնացնող ա թե համալսարանն ա հիշացնում տենց նեռվերս խախտվում ա․
Հետո ինչի ոչ մեկ նորմալ չի գրում դրանց իմպլեմենտացիաները․ ինչ ա նշանակում arr[i+j-1]=arr[arr[++j*2-1]]

ակադեմիկներին հակացուցված ա նորմալ փոփոխականի անուններ տալը

Show thread
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!