Հետևել

սոռտին/սըրչինգից ավելի զզվելի թեմա կա՞ համ․ գիտություններում։ Չգիտեմ իրոք տենց նեռվայնացնող ա թե համալսարանն ա հիշացնում տենց նեռվերս խախտվում ա․
Հետո ինչի ոչ մեկ նորմալ չի գրում դրանց իմպլեմենտացիաները․ ինչ ա նշանակում arr[i+j-1]=arr[arr[++j*2-1]]

· · Web · 1 · 0 · 3

ակադեմիկներին հակացուցված ա նորմալ փոփոխականի անուններ տալը

Show thread

ակադեմիկները վայթ սփեյս չեն սիրում

Show thread

ասում են մի անգամ մի ակադեմիկ հավասարի նշանի շուրջը վայթսփեյս ա դրել ու էդ օրվանից ամեն անգամ ստեղնաշարին դիպչելուց մատները վառվում են

Show thread

թող ներեն ոչ սի֊ական սինտաքսով լեզուների հետ աշխատող ակադեմիկները ընդհանրացմանս համար

Show thread
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!