Հետևել

թվիթերում գրանցվելուց չես կարող ․հայ դոմեյնով մեյլ դնես, ոչ էլ փանի կոդ

· · Web · 1 · 0 · 0

@gurgen նման դէպքերում ես րիփորթ եմ անում։ մի քանի տեղ աւելացրել են։

@tigran մեռա չեմ գտնում նորմալ թիքեթի կատեգորիա սաղ արդեն ըքաունթ ունեցողների համար ա

@gurgen հլը նայի, ոնց որ մէկն էլ ա դրա համար թիքեթ բացել, ուղարկել են գիտհաբ։

twittercommunity.com/t/domains

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!