Հետևել

նեյթիվ կամ ավելի շուտ յունիքսական գաղափարներով գրած ծրագրերի համար կարաս ասենք նոթիֆիքեյշններդ ոնց ուզում ես կարգավորես ու իրանք սաղ կօգտագործես էդ քո փոխած կարգավորումները, իսկ տելեգրամի դեսկթոփը, օրինակ, ինքը իրա նոթիֆիքեյշն սիստեմն ա սարքել ու ծրագրի մեջ ա մտնում․ հիմա սաղ ծրագրերս նույն՝ իմ ուզած, ձևով են ինձ ծանուցում ուղարկում իսկ մենակ տելեգրամը իրա ձևով․ 😩

· · Web · 2 · 0 · 1

@gurgen when people ask me "why do you hate Telegram Desktop?"

this ^

@gurgen իսկ իրա մեջ հնարավոր չի կարգավորել ? հետաքրիր ա ինչ կարգավորում ես ուզում լինի

@gurgen կամ եթե նույնիսկ նոթիֆիքեյշն ա գալիս , հնարվոր չի օհ-իդ ասես մյութի էդ սոֆթից եկած յուր բան , քո ուզած ձևով ։ (Չեմ փորձել երբեք)

@Mane ուզում եմ libnotify օգտագործի, ոնց որ թե ձև կա նեյթիվ նոթֆիքեյշններ ուղարկի, հեսա փորձեմ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!