Շատ էի կարոտել, բայց որ ավելի կարևոր ա լիքը բան մոռացել եմ ։'(

Show thread
Հետևել

Թռնում ա նենց արագ ա, դեռ շատ ժամանակ չունեի որ ավելի մինիմալ սիստեմ հավաքեի, բայց ամենինչ ակնթարթային ա լինում 10/10 խորհուրդ կտամ 👌👌👌

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!