MGMTենց նոր երգը, էն էլ իրանց սեփական լեյբըլով 👌🏻
youtu.be/ABtQrFn7zQs

Նորեկ եմ ստեղ, բայց ուրախացա թեգի համար 😃 Թեգը տեսա @NikeaRurounin - ի մոտ, շնորհակալություն 😃

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!