զզվում եմ հարկեր մուծելուց

@sahak մենք չենք հասկանում էդ ամերիկեան իրականութիւնը։

մեզ էդ փողը չի հասնում, որ յետոյ վճարենք, մինչեւ հանելը գանձւում ա։

գուցէ միայն գոյքահարկն ա որ մենք ենք վճարում։

Հետևել

@norayr մի քիչ առաջ դա էինք քննարկում հարեւանների հետ :)
դեռ չի ստացվի հայաստանում այնպես անել, որ մարդիկ ինքնուրույն վճարեն հարկերը, բայց, եթե ստացվեց, լավ կլինի, որովհետեւ մարդկանց մեծ մասը չի գիտակցում, որ ինքն ա պահում կառավարությունը եւ պահանջելու իրավունք ունի, վախենում ա կառավարությանը ինչ֊որ բան ասել։ երեւի ամերիկայում, օրինակ, ուր մարդիկ ինքնուրույն տալիս են հարկերը, պահանջում են, երբ մի բան լավ չի լինում, որովհետեւ գիտեն, որ տեր են պետությանը։
իսկ այստեղ տեր չեն մարդիկ։
@sahak

· · Web · 1 · 1 · 3

@fperson այո, կարեւոր բաներ ասացիր։ զգացողութիւնը որ կայ, որ փողերդ տուել ես, նաեւ անհանգստացած ես որտեղ են դրանք ծախսուելու։

զգում ես որ հարկդ ա, ու ափսոսում ես որ ինչ֊որ բանի գնայ։

@sahak

@norayr @fperson իմ համար շատ ափսոս ա էն ժամանակը որը կորում ա հարկեր լռացնելու վրա։

@sahak ինչ֊որ աւտոմատացման ձեւ չկա՞յ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!