fperson boosted

@DILIPDRAVID The name Mastodon comes from a prehistoric animal, which is a fluffy elephant essentially. There is a band called Mastodon which is where I learned about this animal from.

The word toot comes from the Mastodon community. There was a long period when things were called just "publish" and "status" and people were coming up with different things to call them.

fperson boosted

Feel free to use cross-posting in a way that helps Mastodon grow, i.e. copying posts from Mastodon to Twitter, but please avoid doing it the other way around, see our rules on that matter:

mastodon.social/about/more#cro

Thank you for understanding!

fperson boosted

իսկ եթե համացանց անջատել միացրել եմ ստեղ ե՞ս

չգիտեմ խի՝ հենց շոյողը միացնում եմ ոչ իմ կոմպից, այլ դիփլօյ եղած, սփիւռքը մեռնում ա :(

fperson boosted

3-րդ րոպեյին նոր ջոկեցի, որ արդեն լսած եմ :) soundcloud.com/melineh/melineh

fperson boosted

«TODO Tomorrow» վերնագրով նօթի մեջ եմ բանաստեղծություն գրում ;)

էփլը իր փուշ֊ծանուցումները նույնականացնելու համար jwt ա օգտագործում

fperson boosted
fperson boosted
Show more
թութ

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա հայաստանում՝ հաւուց թառի նկուղում։