Հետևել

ինչքան ուրիշ են մարդիկ, երբ սկսում են պատմել իրենց մանկության հիշողություններից. էն ժամանակ էլ ո՞վ էր հաց ուտում. դպրոցից գալիս էի, հագնում էի սոխի կլեպով ներկած տրիկոտաժից իմ միակ շորը ու ծառի տակ նստած` դեղձ էի ուտում։

@enirack հետաքրքիր ա ոնց երկրորդ համաշխարհայինից յետոյ, երբ հիւանդ երեխաներին արդէն հաց սկսեց հասնել, իրենցից ոմանք աւելի վատացան։

ու այդ ժամանակ բժիշկը սկսեց հետաքրքրուել, ու գտաւ, որ մարդիկ կան, որ սնձան չեն տանում։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!