Խի ա էսօր երկուշաբթի((((

Էս Կիպելովը ոնց որ ռսների Դիոն էղնի

սառուցի վրով ավելի վստահ եմ քայլմ քան էն սոթլիկ քարերի վրով

Իմ ու յարիս փոքրիկ ճանապարհորդության հմար փլայլիստի մեջ ամեն անգամ երգ ավելացնելուց երջանկանմ եմ^^

յարիս սարքած լանչը իրա նման աստվածային էր

բարի օր ձեզ, ես նոր եմ ստեղ ու լիքը բան չգիտեմ

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!