քանի որ ստեղ նեղ շրջապատով ենք, խոստովանեմ․ ես գիշերը օսկարը չէի նայել՝ քնել էի, նոր նայեցի կրկնությունը ։v

ստեղի հետ կապված ի՞նչ կա, որ լավ կլինի նախորոք իմանամ, հետո խայտառակ չլինեմ :Դ կամ ի՞նչ լավ գործիք կա, որը հավանաբար ալարել եմ կարդալ, հասկանալ :Դ

ես հասարակ մարդ եմ, ասում ա mp3 կարամ փոստեմ, փոստում եմ

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!