Հետևել

Ինձ ահավոր դուր ա գալիդ մաստոդոնի ֆեյվըրիթս-ը։ ինքը «լայք»-ն ա, բայց անոնիմ։ մենակ դու կարող ես տեսնել ովքեր են հավանում քո թութը։ ֆեյվըրիթ անողների համար էդ անձնական՝ «հավանելու» գործողությունն էստեղ անձնական էլ մնում ա։ էս գործիքը ջարթուփշուր ա անում օփինիոն լիդերի ինստիտուտը։

նու լավ։ ջարդուփշուր չի անում, բայց լուրջ հարված ա հասցնում ։)

Show thread
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!