Show more

ոնց են այլ մարդիկ քնացնում իրան երեխեքին: հը նա նա նա
ոնց եմ ես քնացնում
1) արի իմ սոխակ
2) Չինար ես
3) Autumn Leaves
4) youtube.com/watch?v=eyUof6QVRD

— ո՞նց ես
— Feeling shitty inside,
As a piece of me has died
Like a moon without a sun
Like a bullet without a gun

Feeling the sky is not blue
Inside of me a hurricane came through
And the trees left their roots
But the rainbow will always come

հետաքրքիր ա, աւելի շուտ մուվ օն կը լինեմ թէ կը ծերանամ ու մահանամ։

արա նենց ճիշտ ա։ էսօր նայում էի ARMով սերւերներրրրրր

RT @etrnl_classic@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/etrnl_classic/stat

նենց ուրախ եմ որ դու կաս, թութ ջան։

ժամանակ չկայ էսքան բան հասցնելու, ախր։

լաւ երազ էի տեսել: տեսել էի, որ ունեմ փայնֆոն ու փայնբուք փրո:

10 տարի այթիում ու միայն երկու բան կարող եմ ասել.
համակարգիչներից աւելի հետաքրքիր բան չկայ։
եթէ կարգիչները վատ բան են անում (հետեւում են ձեզ, փչացնում են ձեր կեանքը) էդ մարդկանցից ա ու միայն մարդկանցից։

նովվան։
ես։ լսի, արի բլօգ բաց էլի։

Սիրուն աղջիկ եկուր հոս
Քեզ կը տանեմ Եգիպտոս

youtube.com/watch?v=rWQTf40lbp

էս մէկը շատ կարեւոր ա: you don’t always need to be a hero.
Sometimes, sure.
But you always need to be human.

RT @sheisnotlilit@twitter.com

սովորել խոցելի լինել էն մարդկանց հետ, ովքեր ապահով են ու իրոք մտածում են քո մասին made me happy

🐦🔗: twitter.com/sheisnotlilit/stat

փոդքասթը տարելա ինձ: հիմա էլ կայքն եմ սարքում:

Քոքչեանը ոնց որ չունի հա՞ տղաների ակնոցներ։ կամ էլ օնլայն չկայ։ հմմ

Ասք համացանցի, ապակենտրոնացման եւ հսկողութեան մասին |

youtu.be/Gkk71eSwiXU

սկսեցի սենց հոլովակներ սարքել՝
Ասք Յունիթի, Գնոմի եւ լաւ ՅուԱյի մասին | ցանցառներ
youtu.be/ch1jmrYgFD8

ես էլ յիշում եմ ոնց էր եարս ինձ պատմ... վայ չէ ճիշտ ա, ես եար չունեմ

RT @NikeaRurounin@twitter.com

հիշում եմ որ յարս պատմում էր թե անցած տարի էս վախտերը ոնց էր ինձ մյութել որովհետև էդքան նեգատիվին դիմանա՞լ կլնի 😂😂 twitter.com/aadlaniel/status/1

🐦🔗: twitter.com/NikeaRurounin/stat

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!