Հետևել

Նոր թիմը որի հետ աշխատում եմ շատ հաւէսն է, շատ հաւէս մարդիկ են, մի քիչ դանդաղ եմ ինտեգրւում քանի որ ահաւոր շատ քանակի շտեմարաններ ունեն, բայց դրացից բացի ինձ դուր է գալիս որ ամէն ինչ ազատ ԾԱ է, չաթը, մեյլը, video-call֊երը, Գիթ֊ը, եւ այլն։

· · Web · 1 · 0 · 5
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!