RT @anE45391114@twitter.com

@antranigv_@twitter.com Բայց, եթե մարդիկ չունեն կայք ու չեն կարող ունենալ քանզի դա ձեռք բերելը հեշտ բան չէ նամանավանդ ոչ տեխնիկական մարդու համար, սակայն էդ մարդիկ ունեն ցույց տալու բան ինչ անեն՞ ձեր կարծրատիպերը ձեզ համար են, իսկ գնահատողը ամեն տեղ էլ կգնահատի սրա, նրա, թե սեփական կայքում

🐦🔗: twitter.com/anE45391114/status

Հետևել

Էստեղ Սոնան շատ լաւ բան ա ասում «եթե մարդիկ չունեն կայք ու չեն կարող ունենալ քանզի դա ձեռք բերելը հեշտ բան չէ նամանավանդ ոչ տեխնիկական մարդու համար»

Երեւի ժամանակն է մարդկանց կրթելու, որ 21֊րդ դարն է, ուզէք չուզէք, պիտի տեխնոլոգիապէս «բաւարար» լինէք։

"Yes, I can type" — 1930s

@antranigv
> իսկ գնահատողը ամեն տեղ էլ կգնահատի սրա, նրա, թե սեփական կայքում

եթէ իհարկէ կարողանայ տեսնել

@kamee աւաղ, մենք հնարաւորութիւն չունենք տեսնելու։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!