Հետևել

Էն որ Թվիթերի Website֊ի մասում դնում են ինստագրամի կամ ֆեյսբուքի լինկ։

ընջի՞ համար։

@antranigv որ մտնես կոմունիկացվես? 🤔 վստահ չեմ, բայց դնելուց ինձ թվում ա էդ են մտածում ։դ

@🏴‍☠️ Զոր @https://xn--69aa8bzb.xn--y9a3aq/users/mk @Անդրանիկ Վարդանեան դէ ինչ ունեն՝ էդ են դնում։ իսկ ինչո՞ւ այլ բան չունեն՝ գիտենք։ մասամբ մեր՝ համայնքի պատճառով ա՝ չենք կրթել, չենք ստեղծել այլընտրանքներ։ բայց մասամբ։

@inky@ծմակուտ.հայ @Zorakn @mk Այո, այո, համաձայն եմ։ Պէտք է վլոգ անել, թէ ինչպէս բլոգ սարքել։

@antranigv @inky @mk հ ճիշտա, պետք ա գրեի` էդ ունեն էդ են դնում ։դ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!