Հետևել

Էս օրերին էնքան Թուրք ընկերներ են գրել ինձ, որ մեզ սուփորթ են անում, շատերը զանգել էին մտահոգուած...

RT @hakheyan_@twitter.com

@youdbetternot@twitter.com Լսի մինչև էդ էլ մի անգամ աչքերը լցրել էր, երբ իմացավ հայ եմ, ասում ա, որ Էրդողանին չի սիրում, նացիոնալիստներին չի սիրում, իրա կարծիքն էլ չի կարա արտահայտի, որովհետև կբռնեն, կփակեն: Ասում ա, որ հայ բոյֆռենդ ա ունեցել: Ես էլ չգիտեմ` ինչի հավատամ, բայց շատ անկեղծ էր թվում:

🐦🔗: twitter.com/hakheyan_/status/1

@antranigv իմ հասկանալով՝ պօլիսի մարդիկ՝ մեծ եւրոպական քաղաքի մարդիկ են, բայց ոչ բոլորը, եւ պօլիս հիմա շատ են եկել աղքաթացած անատոլիայից մարդիկ, եւ իրենց հետ բերել են բարքերը, կոնսերուատիւ լինելը, եւ էրդողանի էժան ազգայնամոլ կտերն ուտելը։

նկատի ունեմ՝ արդէն պօլիսն էլ չի տէնց նորմալոտ տեղ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!