Հետևել

Ես հոբի-մոբի չունեմ։ ես ինչ անում եմ սիրողական չեմ անում։ լա՛ւ եմ անում։

@antranigv իմ հասկանալով հոբբին էն ա որ սիրով ես անում, բայց հիմնական աշխատանքից դուրս։

օրինակ, ես լաւ եմ երեւակում ժապաւէն (արդէն կարող եմ ասել) բայց զահլա չունեմ փողով դա անելու՝ հոբի ա։ (:

@norayr է, որ տենց ա, ուրեմն մի տոննա հոբի ունեմ ։պ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!