@antranigv @sonata ֊ի թուիթերեան մականունը՝ revolutionaryST ա՞։

ST֊ն մեծատառով չգիտե՞ս ինչին ա յղում։

ինձ մօտ աթարի ստ֊ի հետ ա ասոցացւում։

@norayr
ինձ թուում ա սոնայի անուն ազգանունն ա

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!