Հետևել

հինգ րոպէ ես քեզ տեսայ,
հինգ ժամ սիրահարուեցի:
հինգ օր յետոյ կրկին եկար,
հինգ շաբաթ քո մասին մտածեցի:
ինչպէ՞ս հինգ տարի անցաւ,
առանց քո աղուոր աչքերի,
ես հիմա միայն կուզեմ
հիսուն տարի իրար կողքի:

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!