կրկին եմ փորձում։

չեմ կարողանում անել որ մկնիկի սլաքը աջ նայի՝ մի եղիր էնլայթենմենթի մկնիկի սլաքի պէս՝ միշտ դէպի ձախ։

չեմ ջոկել դեռ ոնց անջատեմ որ ուորքսփէյս փոխելը մկնիկի՝ էկրանից դուրս գալու ժամանակ չլինի, այլ միայն ստեղնաշարից։

պատուհանների վրայ չկայ թաքցնելու/shade անելու ձեւ, բայց գոնէ ctrl+alt+r֊ով թաքնւում են։ ու դէ պատկերակի վրայ երբ սեղմում ես՝ էնտեղ էլ կայ։

դեռ չեմ իմանում ոնց եմ անջատելու կամ փոխելու ստեղնաշարի կարճատները՝ որ գործի տեղի կարճատներին չխանգարեն։

Հետևել

@norayr I miss windowmaker

ես անձամբ շատ եմ սիրում mate-terminal :)

· · Web · 1 · 0 · 1

@antranigv չեմ դիմանում, անցայ հետ վմէյքեր։ չեմ դիմանում։ (;

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!