Հետևել

ասենք սեքսիզմ կայ, էյջիզմ էլ կայ, բայց էդ նորմալա, էն ինչ անում ա 25 տարեկանը չի կարողանայ անի 85 տարեկանը։ էն ինչ գիտի 65 տարեկանը չգիտի 30 տարեկանը։

ու հա տղաների գործեր կայ աղջիկները չեն անում, and vice versia.

հնարաւորութիւնը պէտք է տարբերել ստերիոտիպի հետ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!