հիմա նենց դարում ենք ապրում, որ տղաների հանդէպ սեքսիզմ չկայ, պէտք է բոլորս իրար սիրենք, դիսկրիմինացիան վատ բանա, ու եթէ մի բան այլ ասես ապա հելնելու են վրեդ։

No one has read 1984? Really?

յաջորդը որն ա լինելու, ասել որ Սփիւռքահայերի հանդէպ հայիզմ չկա՞յ։

Հետևել

ամէն տեսակի բարդութիւններ եւ դիսկրիմինացիա կայ, բայց էդ դեռ չի նշանակում որ խնդիր ա։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!