ոնց են այլ մարդիկ քնացնում իրան երեխեքին: հը նա նա նա
ոնց եմ ես քնացնում
1) արի իմ սոխակ
2) Չինար ես
3) Autumn Leaves
4) youtube.com/watch?v=eyUof6QVRD

Հետևել

աւաղ երեխայ չունեմ, բայց դէ կամ բարեկամի երեխաներն են տալիս ձեռս քնացնեմ, կամ էլ ով հետս ընկերութիւն ա անում զանգում եմ քնացնեմ ։Ճ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!