Հետևել

Գեւորգ Էմինը |ում հեծո քշելուց՝

Զգույշ խոսիր Հայաստանում
Նեղ են ճամփեքը լեռնական
Երկու հոգու տեղ չեն անում
Թէ դեմ-դիմաց ելնեն հանկարծ
Թէ բարեկամ ես ու ընկեր
Անց կկենաք իրար գրկված
Թե դաւով ես այստեղ ընկել
Կգլորվես ժայռերից ցած
Ո՞վ եղավ քո գալու վկան
Գնալըդ ո՞վ է իմանում

· · Web · 0 · 0 · 5
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!