Հետևել

ըխ։ պէտք ա ԷքսԿոդով այօսական բաներ անեմ գործի համար։ հաստատ չեմ կարօտել։

· · Web · 1 · 0 · 0

@antranigv խեղճը։
գոնէ սուիֆթով արա։

տէնց վատը չի, ժամանակակից լեզու ա ու լաւիկն ա։

առանձին մոդուլներ կարող ես գրել նոյնիսկ լինուքսի տակ՝ քոմանդլայն քոմփայլեր կայ, գուցէ եւ բսդ֊ում, իսկ յետոյ աւելացնել քո էքսկոդի նախագծում։

@norayr վատն էն ա որ ծրագիրը ռիակտ նեյթիւով ա գրած։ ես կուզէի Օբջ-Սի լինէր կամ Սվիֆտ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!