Հետևել

եթէ ես հին անդրանիկին, որը 2012 թվականին եկաւ հայաստան, բան ասելու լինէի։

1) համալսարանից դուրս մի արի։ բայց շատ լուրջ բանի տեղ էլ մի դիր։ ցածր GPAով աւարտի, բայց էդ անկապ թուղթը ունեցի։
2) սկսի շփուել ազատԾԱների հետ ոնց հիմա։ մի քաշուի։
3) եթէ ուզում ես աւելի լաւ մասնագէտ լինել՝ practice, practice, practice. երկու տարի ծախսել ես կաբելներ քաշելով երբ կարող էիր ՕՀի կոդ կարդալ կամ նորմալ բան գրել։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!