Հետևել

է հա։ ես իրենց նման չգիտեմ ցանցերի տեսութիւն, չգիտեմ թէ ոնց ա էդ մաթեմը ըփլայ լինում։ բայց արի ու տես թէ էդ խնդիր լուծելու հետ կապ չունի։

@antranigv ես էդ պահը չեմ հասկանում , երևի բացատրության կարիք ունեմ , իրանք էլ են խնդիրներ լուծում (? )
ինչ նկատի ունես ասելով ռեալ կյանքի խնդիրներ ?

@Mane իմանալ թէ ոնց գտնել երկու հանգոյցների մէջ ամենակարճ ճանապարհը, ու իմանալ թէ ցանց չունենալու դէպքում ոնց troubleshooting անել։

իմանալ ինչի հիման վրայ է ցանցը գտնում նոր ուղղի, եւ կարողանալ կարգաւորել էդ ուղիները ։Ճ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!