Հետևել

իմ կուրսից աւարտեց մօտ 70-80 հոգի։ հիմա իրանցից մեծ մասը աշխատում են տարբեր ընկերութիւններում։ մի 10 հոգի աշխատում են շատ թոփ տեղեր (AMD, Wolfram, NVidia, etc)։

իսկ երբ իրենք աւարտում էին ես արդէն 4 տարուայ աշխատանքային փորձ ունէի առաջին պաշտօնս ստացայ որպէս CTO.

հիմա իրենք նոր ստանում են միդդլ պաշտոններ բայց կեանքում զրոյից գրած պրոդուկտ չունեն։ ոչ թէ մեծ մաշտաբի ԾԱ են տեսել։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!