ես առավոտ։ չէ, չէ, էս սերիալը մի օրում նայել չի կարելի, վերջին սեզոնն ա, պետք ա դանդաղ նայել, վայելելով, հանգիստ։
ես 9 ժամ հետո վերջին սերիան վերջացնելով։ բա ինչպե՞ս ապրել հիմա

Հետևել

@NikeaRurounin ախմախ սերիալ ա։ ոնց էք նայում չգիտեմ։

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!