Հետևել

բան ասեմ մեռնէք։

ինձ այթիի նախարարութիւն չեն թողել մտնեմ քանզի շորտիկով էի։

չեմ սիրում իհարկէ նախկին իշխանութիւններին (կամ ոեւէ իշխանութեան) բայց Հրանուշի մօտ միշտ շորտիկով էի մտնում ։Ճ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!