Հետևել

Յունիքսի վրայ նորմալ տերմինալ կա՞յ առանց հազարաւոր depերի։

xtermը ահաւոր ա։ uxtermն էլ հետը։

mate-terminalը լիքը dep ունի։

պարզ բան ա պէտք բայց մի երկու ֆիչրով։ unlimited buffers եւ keyboard shortcuts.

էս շաբաթ անցնելու եմ վերջնական յունիքսի։ մակՕՍը քաք ա։

@kamee աւաղ դուրս չեկաւ։ չնայած մի հատ ռան անեմ նոր կերեւայ։

@antranigv ես երկրորդ անգամից եմ հաւանել ։ճ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!