կարող ա էսօր live stream անեմ ամէն դէպքում։

I knew that I have to sacrifice a lot for my company. I didn’t know that I’ll be sacrificing everything.

Գեւորգ Էմինը |ում հեծո քշելուց՝

Զգույշ խոսիր Հայաստանում
Նեղ են ճամփեքը լեռնական
Երկու հոգու տեղ չեն անում
Թէ դեմ-դիմաց ելնեն հանկարծ
Թէ բարեկամ ես ու ընկեր
Անց կկենաք իրար գրկված
Թե դաւով ես այստեղ ընկել
Կգլորվես ժայռերից ցած
Ո՞վ եղավ քո գալու վկան
Գնալըդ ո՞վ է իմանում

GPONից էր, իհարկէ։ մի հատ restart ու հիմա արագ ա աշխատում։

սօր երեքոտ կանջատուի սերուերը մի երկու ժամով։

ազատ ԾԱ-ների վրայ լիքը անելու գործ կայ, բայց քիչ ժամանակ:

էլի ՊՆ-ի քննութիւններ, էլի գլուխս ցաւում ա։ բայց էս տարի անհամեմատ աւելի լաւ անցաւ։

ըխ։ պէտք ա ԷքսԿոդով այօսական բաներ անեմ գործի համար։ հաստատ չեմ կարօտել։

ուզում էի ասել ինձ Armը էդքան չի յուզում ինչքան RISC-Vը։ բայց չգիտեմ ինչի։

[From @iamVartan@twitter.com]

Here is a list of all* (most) of the Armenian news sites who have and don't have RSS, that no one asked for.

docs.google.com/document/d/11v

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!