Zaven boosted

Ընկերս Լոնդոնի համալսարան ա ընդունվել ու սքոլրշիփը լրիվ չի ծածկում վարձը․ gofundme.com/f/wqbwxr-help-rob

Zaven boosted

Been working on building a Modern, Federalized, and Collaborative RSS Reader.
So far I've got a Server that handles the very basics and an ArangoDB Service for recurrently fetching saved feeds for new items.
github.com/SquashConsulting/Sq

Ինչքան ժամանակա ուզում եմ թութիս նկարը փոխեմ, բայց էս փղից ավելի հարմար բան չեմ գտնում 😆

"Zoom used the term “end-to-end” to describe a situation where all conference participants (except those dialing in via the public switched telephone network) are required to use transport encryption between their devices and Zoom servers". 🙃
citizenlab.ca/2020/04/move-fas

Zaven boosted
Zaven boosted

Ցուկեռբեռգը տեսավ ծրագրավորողների խմբում ոնց են կոդ կիսվում իրար հետ, սնիփեթներ ավելացրեց։ Էդ էլ չփրկեց․․․

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!