եկէք հայաստանի օրհներգը պատկանեանի երնեկ թէ այս նոր տարին դնենք էլի

@a522 շնորհակալութիւն վստահութեան համար։
այսպէս ինձ վստահող եւս տասը հոգի եւ բացարձակ հաւատք, ապա ես ոյ ոյ ոյ

@a522 սէնձ ասեմ, սաբ եղայ, նոթերն է միացրի

@kamee իթ այս մասին պէտք է տեղեկացնել նոր հայաստանի աած֊ին 🤔

@a522 իթ ես հէնց նոր մտածեցի դրօշի նոր դիզայնը եւս․ եկէք աչքի ուլունք կպցնենք։
կապոյտի հետ է կը սազի

@a522 ես մկնիկիս տակ արդէն խփել եմ

պահ պահ, էլի մեզնից թխեցին, մի բան չանենք

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!