@tigran մեկնաբանություններում գրել եմ, ստեղ էլ գրեմ։ իթ 60k֊ն ահավոր օվերեսթիմեյթ ես անում ու սխալ տպավորություն ստեղծում։ ի վերջո տանն էլ կարելի ա անել։

@Voyager յօդուածի վերջին տողում գրուած ա՝

Եթե ունէք ձեր անձնական սերուերը ապա կարող էք ներբեռնել մաստոդոնի ելակոդը եւ գործարկել այն ինքնուրոյն։ Դա զգալիօրէն կը նուազեցնի ձեր ծախսերը։

@Voyager իսկ 60k իմ հաշուարկով լրիւ նորմալ գին ա, սերուեր եւ դոմեն ունենալու համար։

սերուերի համար նուազագոյնը 5-10$ ա պէտք վճարել ամսական (x 12)։

դոմենի համար` 2-20$ տարեկան

Հետևել

@tigran իմ արեւ չէի տեսել որ գրել էիր տարեկան։ ամսական էի կարդացել։ գետինն եմ մտնում ։Դ ներող

@Voyager կարամ մեկնաբանութիւնդ չեղարկեմ ։Դ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!