Հետևել

Ես ու @revikը թեթև բլոգ ենք սկսել
Կարող եք հետևել թե հետաքրքիր լինի, խոսելու ենք մեր կյանքից հիմնականում, ու ոնց ա ապրելը Ստեփանավանում:Դ youtu.be/WbiUXgFq9r4

@Shekspir55 @revik Ստեփանավանը շատ եմ սիրում, անպայման կնայեմ ^^

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!