Pinned toot

Ես ու @revikը թեթև բլոգ ենք սկսել
Կարող եք հետևել թե հետաքրքիր լինի, խոսելու ենք մեր կյանքից հիմնականում, ու ոնց ա ապրելը Ստեփանավանում:Դ youtu.be/WbiUXgFq9r4

Pinned toot

@tigran @norayr կգնաս դենդրոպարկ:Դ
Բարև Ստեփանավանից

Shekspir55 boosted
Shekspir55 boosted

սարդոստայն֊ը 🕸 սարդոստայն֊ի ծառից հեռու չի ընկնում

Shekspir55 boosted
Shekspir55 boosted

Այսոր սպասվում է ուժեղ մանրէ 🦠․

Shekspir55 boosted

ո՞վա քեզ հորինել այ օդանավի ժամանում 🛬

Shekspir55 boosted

Գուշակություն - պարուրաձև խխունջախեցի 🐚, վիշապի մռութ 🐲, առյուծի մռութ 🦁

Shekspir55 boosted
Shekspir55 boosted

#OpenSource is #sustainable IT. Sharing the non-competitive 80% of your stack in the #OpenSourceWay makes you more competitive. It allows to focus on the 20% that set you apart.

Shekspir55 boosted

Վերջապես հրապարակվեց ես հիասքանչ պատմությունը, որի համար ես մեծ հաճույքով նկարազարդումներ եմ արել ։,Դ
lezoo.am/1993-story/

Shekspir55 boosted
Shekspir55 boosted

water cooling
air cooling
earth cooling
fire cooling

Shekspir55 boosted

fun with linux 

Amazing.

I have the Zoom client installed on my computer (the only things I use it for don't need encryption). And every time I leave the computer for any length of time, when I come back, the Zoom client has started on its own.

It's not a specific interval. It's not a specific time. It just seems to be any time I'm away from the computer for more than 15 minutes; when I wake the computer back up, Zoom's sitting there, waiting.

I check running daemons, I poke at background tasks - nothing.
Finally, it occurs to me: "when I wake the computer up". So on a hunch, I check xscreensaver - which has an oooold screensaver called "zoom". I don't have that screensaver installed, but it's listed in the possible screensavers, so xscreensaver checks for it - and it doesn't just check the screensavers directory, it checks $PATH too.

I remove the "zoom" line from ~/.xscreensaver - and the problem goes away.

Ես ու @revikը թեթև բլոգ ենք սկսել
Կարող եք հետևել թե հետաքրքիր լինի, խոսելու ենք մեր կյանքից հիմնականում, ու ոնց ա ապրելը Ստեփանավանում:Դ youtu.be/WbiUXgFq9r4

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!