ես հասկացա, որ երբ կոմպտ ունի 6 միջուկ, բավականին անհարմարա դառնում thread programing սովորելը

senpie boosted

Հարց կարամ ստեղ ինվայաթ անեմ ընկերներիս? ադեկվատ մարդիկ են

սորի եթե փչացնում եմ ձեր ֆիդը, բայց իմ փրոֆայլի նկարի Փանասոնիք հեռուստացույցը վաճառում եմ 5000 ՀՀ դրամով, եթե ցանկանում եք գրեք։Դ

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!