Հետևել

էս երկրոդ գործիս բերումով էնքան բույն նյութեր/բլոգներ/վիդեոներ/այլ զրթիկներ եմ գտնում, որ ափսոսում եմ որ չունեմ երրորդ գործի, որի բերումով կնստեի ու էդքանը սաղ կկարդայի։

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!