Հետևել

էս գիրքը որ կարդում եմ, մեջը անաստված շատ հերոսներ կան, got-ի կարգի ուղղակի ավելի ֆանտաստիկ, դինամիկ, էպիկ ու անհամամեմատ ավելի լավը։ իմ ֆավորիտը կալեդինն ա, արագ-արագ կարդում եմ էն գլուխները որոնք իր մասին չեն, որ հասնեմ իմ ուզած գլուխներին, դանդաղ, սիրածս պարբերությունները վերանայելով մի քանի օր նույն գլուխը կարդամ ։Դ

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!