իմ առաջին լուրջ գործի տեղում նորմալ էր իրար օգնելը, որովհետև սաղս էլ նույն քաքի մեջ էինք, ոչ մեկը ոչ մեկին պարտական չէր դառնում դրանից ու ոչ մեկը ոչ մեկի գլխին չէր նստում, որովհետև սաղս էլ հերով օգնում էինք իրար ու սաղ հավասար էր։

ես իրենցից եմ սովորել, թե ոնց աշխատել թիմում ու որ պետք ա իրար օգնել, որովհետև սաղս էլ նույն քաքի մեջ ենք։

բայց իրենցից հետո ամեն անգամ համոզվում եմ որ պետք չի, որովհետև մի անգամ, երկու անգամ, երրորդ անգամից արդեն գլխիդ են նստում։

Հետևել

վայ ինչի ա էսքան բարդ առողջ աշխատանքային հարաբերություններ ստեղծելը չեմ հասկանում։

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!